تور 15 روز کانادا + خدمات اخذ ویزای توریستی

خودتان را برای دو هفته ماجراجویی آماده کنید، سفری به قلب زیباترین آبشار دنیا و دیدار از زندگی مدرن مردم خوشبخت کانادا و اخذ ویزای 5 ساله مولتیپل کانادا، همه را در این تور تجربه خواهید کرد.

تاریخ پرواز: 24 مرداد 21 شهریور

مدت تور: 14 شب و 15 روز

ترکیب تور: نیاگارا 2 شب تورنتو 3 شب اتاوا 1 شب مونترال 4 شب ونکوور 4 شب

شناسه پکیج: 17

هزینه تور 4950 دلار میباشد که نرخ پرواز در آن لحاظ شده است.

  • اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺗﺎق ﯾﮑﻨﻔﺮه 1500 دﻻر
  • ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻧﻔﺮ ﺳﻮم در اﺗﺎق دوﻧﻔﺮه 15%
  • ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﭽﻪ 6-12 ﺳﺎﻟﻪ در اﺗﺎق دوﻧﻔﺮه 30%
  • ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﭽﻪ 2-6  ﺳﺎﻟﻪ در اﺗﺎق دوﻧﻔﺮ 50 %
  • ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﭽﻪ 0-2 ﺳﺎﻟﻪ در اﺗﺎق دوﻧﻔﺮه 90 % 
شناسه هتل ستاره اتاق 2تخته
1 ﻫﺘﻞ ﻫﯿﻠﺘﻮن ﻧﯿﺎﮔﺎرا 4 4,950$
هتل شرایتون داون ﺗﺎون ﺗﻮرﻧﺘﻮ 4
هتل هیلتون اتاوا 4
هتل شرایتون مونترال 4
هتل وستین شرایتون ونکوور 4

شرح خدمات

ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﺗﻮر 15 روزه ﺷما ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرده روز ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﭼﻬﺎرده ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﻫﺘﻞ  ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻫﺎ اﻋﻢ از ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﯽ و داﺧﻞ ﺷﻬﺮی و ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮی ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮواز داﺧﻠﯽ از ﻣﻮﻧﱰال ﺑﻪ وﻧﮑﻮور و راﻫﻨمای  ﺗﻮر ﻣﺤﻠﯽ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﱰال و ﮐﺒﮏ و راﻫﻨمای ﺗﻮر ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮ و ﺑﻠﯿﻂ ورودی ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﺪﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﺎﻫﺎر و دو ﺷﺐ ﺷﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ذﮐﺮﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻌﺘﱪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ رزروﯾﺸﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑماه ﻗﺒﻞ از ورود ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ 

برنامه سفر

روز 1 محل: تورنتو

ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ راهنمای ﻣﺤﻠﯽ در ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ، ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻫﯿﻠﺘﻮن ﻧﯿﺎﮔﺎرا ﺟﻬﺖ اﺳﱰاﺣﺖ و اﻗﺎﻣﺖ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ بود.دﯾﺪار از ﻣﻨﻈﺮه ﺷﺒﺎﻧﻪ آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺎﮔﺎرا آﻧﻬﻢ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﱰاﺣﺖ در ﺑﺮج ﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎی ﻫﯿﻠﺘﻮن آﻏﺎزﮔﺮ ﺳﻔﺮ ﺷما ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روز 2 محل: نیاگارا

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﯽ از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺟﻬﺎن (آﺑﺸﺎر ﻧﯿﺎﮔﺎرا)  ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺬراﻧﺪ. ﭘﯿﺎده روی در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻮﻃﻪ زﯾﺒﺎی آﺑﺸﺎرﻧﯿﺎﮔﺎرا، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺷﻬﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و زﯾﺒﺎی ﻧﯿﺎﮔﺎرا آﻧﺪ ﻟﯿﮏ، ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﻋﺖ ﮔﻞ ﻧﯿﺎﮔﺎرا و ﴏف ﻧﺎﻫﺎر در رﺳﺘﻮران زﯾﺒﺎ و ﮔﺮدان ﺑﺮج اﺳﮑﺎی ﻟﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت آن روز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. 

روز 3 محل: تورنتو

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و اﻗﺎﻣﺘمان در ﻫﺘﻞ 4 * Sheraton داون ﺗﺎون ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﭘﺬﯾﺮای ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷما ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 

روز 4 محل: تورنتو

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺘﻞ ﮔﺸﺖ تمام روز ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر راﻫﻨمای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﺷما ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪن نمایید:

  • Central Island
  • Casa Loma Castle
  • Royal Ontario Museum
  • University of Toronto
  • visiting CN Tower

ﭘﺲ از ﯾﮏ ﮔﺸﺖ روزاﻧﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺟﻬﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ.

روز 5 محل: تورنتو

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را وﻗﺖ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از دﯾﺪن ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ. و ﭘﺲ ازآن ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻋﴫاﻧﻪ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ نمود.  ﺷﺐ را در  Unionville از ﺧﯿﺎﺑﺎن زﯾﺒﺎ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ.

روز 6 محل: ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﺗﺎوا

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ، ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اﺗﺎوا ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود. در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﺗﺎوا در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف ﭘﺎی ﺳﯿﺐ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ، ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی اﺗﺎوا ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود. در ﻣﺴﯿﺮ راه ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﻪ اﺗﺎوا در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﻌﺮوف ﭘﺎی ﺳﯿﺐ ﺗﻮﻗﻔﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ و اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ. 

 ﭘﺲ از آن اداﻣﻪ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺖ ﻻرﻧﺲ را اداﻣﻪ داده و ﺑﺎزدﯾﺪی ﮐﻮﺗﺎه از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﻫﻮا اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ را در اﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰار ﺟﺰﯾﺮه ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺗﺎوا ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﺷما ﺷﺒﯽ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ را در ﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎی Hilton اﺗﺎوا ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد

روز 7 محل: اﺗﺎوا به مونترال

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﺮک ﻫﺘﻞ ﻓﺮﺻﺘﯽ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺎﻧﺎدا آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﺷﻬﺮی ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﺎﺧﺘماﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ، ﮔﺎﻟﺮی ﻫﺎی ﻫنری ﻣﺘﻨﻮع، و ﺳﺎﺧﺘمان زﯾﺒﺎی ﭘﺎرﳌﺎن. ﭘﺲ ازﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺷﻬﺮی در اﺗﺎوا و ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﻮزه ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﴏف ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﱰال ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود و ﺷﺐ را در ﻫﺘﻞ Sheraton ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

روز 8 محل: ﻣﻮﻧﱰال

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻮﻧﱰال و ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷماﻟﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﻧﱰال ﺷﻬﺮی ﺗﺎرﯾﺨﯽ، ﺷﯿﮏ و ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻔﺮد اﺳﺖ.  در ﺑﺪو ورود ﺗﻮر ﺷﻬﺮی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ راﻫﻨمای ﻣﺤﻠﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻧﱰال ﻗﺪﯾﻢ  ﴍوع اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺎﻃﺮه اﻧﮕﯿﺰ ﺷما در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﱰال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺗﻮر از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﻧﱰال ﻗﺪﯾﻢ و ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ دﯾﺪن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ. ﭘﺲ از آن وﻗﺖ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی ﻣﻮﻧﱰال از دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی آن ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ وﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد از دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻧﱰال ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ و ﴎی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ، ﺑﺰﻧﯿﺪﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎی sheraton ﻣﻮﻧﱰال ﺟﻬﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺷما ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

روز 9 محل: ﮐﺒﮏ

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻮر 21 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺒﮏ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر راﻫﻨمای ﻣﺤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ، ﯾﮏ ﮔﺸﺖ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﮐﺒﮏ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺒﮏ ﻗﺪﯾﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ،  ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺷما اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ از دﯾﺪن 
دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﻟﺬت  ﺑﱪﯾﺪ. ﺑﺎزدﯾﺪ از آﺑﺸﺎر در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺒﮏ از دﯾﮕﺮﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮐﺒﮏ ﯾﮑﯽ از روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮ ﮐﺒﮏ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی ﮐﺎﻣﻼ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻬﺮﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﺤﴫ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﺪن اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﴎاﴎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷماﻟﯽ ﻣﯿﮕﺮدد. ﮐﺒﮏ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺷﻬﺮ 704 ﺳﺎل ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد را اﻣﺴﺎل ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﺲ از ﮔﺸﺖ ﺷﻬﺮی زﻣﺎن آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ را در ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﮐﺒﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺐ را در ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در ﻣﻮﻧﱰال ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

روز 10 محل: ﻣﻮﻧﱰال

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﮐﻠﯿﺴﺎی زﯾﺒﺎی ﻧﻮﺗﺮدام وﺳﺎﺧﺘمان اﳌﭙﯿﮏ ﻣﻮﻧﱰال ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ. ﭘﺲ از ﴏف ﻧﺎﻫﺎر وﻗﺖ آزاد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد از دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی ﻣﻮﻧﱰال ﻟﺬت ﺑﱪﯾﺪ و ﴎی ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺰﻧﯿﺪ.

وﻗﺖ آزاد

روز 11 محل: ونکوور

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ازﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﱰال ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﮐﺎﻧﺎدا و ﺷﻬﺮ زﯾﺒﺎی وﻧﮑﻮور ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ و ﭘﺲ از ﯾﮏ ﭘﺮواز ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺐ را در ﻫﺘﻞ زﯾﺒﺎی وﺳﺘﯿﻦ Westin  Sheraton delta Hyatt اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺳﱰاﺣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ آﻣﺎده ﴍوع  ﺗﻮرﺷﻬﺮی در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ

روز 12 محل: ونکوور

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ  ﺗﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮوﻧﮑﻮورا ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮ  از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎرک زﯾﺒﺎی اﺳﺘﻨﻠﯽ ﮐﻪ از ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﭘﺎرﮐﻬﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﺳﺖ - ﺟﺰﯾﺮه ﮔﺮاﻧﻮﯾﻞ - ﭘﺎرک وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود. 

روز 13 محل: ونکوور

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺟﺰﯾﺮه زﯾﺒﺎی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻟﻨﮕﺮ ﮔﺎه ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﻓﺖ  ﺑﺎغ زﯾﺒﺎی ﺑﻮﭼﺎرت و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮی و ﻣﯿﺪان ﭘﺎرﳌﺎن از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮاری  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰﯾﺮه وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ دﯾﺪﻧﯿﻬﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻬﺖ اﺳﱰاﺣﺖ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﺘﺎن در وﻧﮑﻮور ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺸﺖ.

روز 14 محل: ونکوور

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، ﺟﻬﺖ دﯾﺪن ﭘﻞ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﻬﺮ وﻧﮑﻮور و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ زﯾﺒﺎی ﺷﻬﺮ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ نمود. ﺷﺎم را در رﺳﺘﻮران اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﯿﻞ نموده و آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را در ﻫﺘﻞ ﺑﻪ اﺳﱰاﺣﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻬﯿﺎی ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ وﻃﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

روز 15 محل: وﻧﮑﻮور

ﭘﺲ از ﴏف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ، در ﺧﺎتمه ﺳﻔﺮﺑﻪ ﻓﺮودﮔﺎه وﻧﮑﻮور اﻧﺘﻘﺎل داده ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.

تورهای مشابه

به "تور 15 روز کانادا + خدمات اخذ ویزای توریستی" امتیاز دهید

16 کاربر به "تور 15 روز کانادا + خدمات اخذ ویزای توریستی" امتیاز داده اند | امتیاز: 3.6 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تور 15 روز کانادا + خدمات اخذ ویزای توریستی"

4 دیدگاه

19 آذر 1401

لطفا به تلفن من تماس بگیرید زن 55 ساله تور کانادا میخوام تا خرداد 1402 ویزا دارم هم اتاق خانم میخوام ادکی بود به موبایلم زنگ بزنید

پاسخ به مژگان فروزش

5 مرداد 1401

با سلام و عرض خسته نباشید. آیا هزینه ای که درج شده شامل ویزا هم هست یا برای اخذ ویزا هزینه جداگانه ای دریافت می کنید؟ سوال دوم اینکه آیا ویزای توریستی خانوادگی برای یک خانواده 4 نفره از طرف کانادا صادر می شود؟

پاسخ به لیلا محمودی

18 آبان 1400

امکان اخذ ویزا کانادا و‌امریکا همزمان وجود دارد؟
همسرم ویزای شینگن قبلی جهت همسر لازم است؟

پاسخ به abbas najafi

21 اسفند 1398

تور کوتاهتر لطفن معرفی کنید بهم

پاسخ به فرید
* سوالتان را از کارشناس ما بپرسید، در صورتی که تمایل دارید با شما تماس گرفته شود، اطلاعات تماس خود را هم در فرم زیر درج نمایید (اطلاعات تماس شما در سایت نمایش داده نخواهد شد)